Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cart-horse /'kɑ:thɔ:s/  

  • Danh từ
    ngựa kéo xe