Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cart-road /'kɑ:troud/  

  • -track) /'kɑ:ttræk/* danh từ
    đường cho xe bò đi