Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Anh cách viết khác waggon)
  xe ngựa; xe bò
  (Mỹ freight car) toa mui trần (xe lửa, chở than…)
  xe lửa với những toa hành khách và toa mui trần chở hàng
  xe đẩy thức ăn
  on the wagon
  không uống rượu nữa; kiêng rượu; bài rượu

  * Các từ tương tự:
  wagon-lit, wagoner, wagonette, wagons-lits