Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cart track /'kɑ:t træk/  

  • đường xe ngựa (hẹp, mặt không phẳng)