Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cart-whip /'kɑ:twip/  

  • Danh từ
    roi dài (của người đánh xe bò)