Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cart-load /kɑ:tləʊd/  

  • Danh từ
    xe (đơn vị chất hàng)
    by the cart-load
    với số lượng nhiều