Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cart-wheel /'kɑ:twi:l/  

 • Danh từ
  bánh xe bò, bánh xe ngựa
  sự nhào lộn (máy bay, người)
  to turn (throw) cart-wheel
  nhào lộn
  (thông tục) đồng tiền to (như đồng curon...)