Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều trolleys)
  xe đẩy hàng
  a luggage trolley
  xe đẩy hành lý
  a tea trolley
  xe đẩy dọn trà (ở các quán ăn)
  goòng [của công nhân] sửa đường
  (cách viết khác trolley-wheel) bánh vẹt (bánh xe nhỏ ở đầu cần vẹt của xe điện)
  (Mỹ) như tram
  xem tram

  * Các từ tương tự:
  trolley bus, trolley-car, trolley-pole, trolley-wheel