Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cart-wright /'kɑ:trait/  

  • Danh từ
    thợ đóng xe bò, thợ đóng xe ngựa