Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  như totalizator
  Động từ
  (Mỹ, khẩu ngữ)
  mang (cái gì thường là một cách khó khăn)

  * Các từ tương tự:
  tote bag, totem, totem pole, totemic, totemism, totemist, totemistic