Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

totem pole /'təʊtəmpəʊl/  

  • Danh từ
    cột đài vật tổ