Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

totemist /'toutəmist/  

  • Danh từ
    người tín ngưỡng tôtem

    * Các từ tương tự:
    totemistic