Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

totemistic /toutə'mistik/  

  • Tính từ
    (thuộc) tín ngưỡng tôtem