Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) tôtem, (thuộc) vật tổ