Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đại dương
  the Atlantic Ocean
  Đại Tây Dương
  the Pacific Ocean
  Thái Bình Dương
  oceans of
  vô vàn, vô số
  vô số tiền
  a drop in the ocean
  xem drop

  * Các từ tương tự:
  ocean greyhound, ocean lane, ocean liner, ocean tramp, ocean-going, oceanaria, oceanarium, oceanariums, oceangoing