Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (điều khiển học) truyền (đạt)