Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dây cáp
  (hàng hải) dây neo
  tầm (đơn vị đo ở biển, bằng 1/10 hải lý, tức 200 yat)
  dây cáp ngầm
  (cách viết khác cablegram) điện báo cáp
  Động từ
  đánh điện báo; báo bằng điện báo
  please write or cable
  xin vui lòng viết hoặc đánh điện báo
  don't forget to cable us as soon as you arrive
  đừng quên điện cho chúng tôi ngay khi ông đến nhé
  gửi (tiền, tin…) bằng điện báo
  tin ông ấy mất được đánh điện báo cho gia đình

  * Các từ tương tự:
  cable car, cable conductor, cable connector, cable core, cable railway, cable stitch, cable television, cable television (CATV), cable terminal