Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hàng hải) dây cáp

    * Các từ tương tự:
    hawser-laid