Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cablegram /'keiblgræm/  

  • Danh từ
    điện báo cáp