Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ) anh chàng, gã
  who's that guy?
  anh chàng ấy là ai thế?
  các chàng trai ở cơ quan
  her guy
  bạn trai của cô ta; chồng cô ta
  bù nhìn Guy (đốt ở Anh vào ngày 5 tháng 11 hằng năm để tưởng nhớ Guy Fawckes)
  Động từ
  nhại (ai) (để chế giễu)
  Danh từ
  dây buộc, dây thừng (buộc lều vải cho chắc…)

  * Các từ tương tự:
  guy rope