Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xương sườn
  thúc vào xương sườn ai
  [thịt] sườn
  sườn bò nướng
  gân (lá); nan (quạt); gọng (ô), sườn (tàu)
  gân lá
  sọc nổi (tạo ra trên vải khi khâu)
  Động từ
  (-bb-) (+ about, for) (khẩu ngữ)
  trêu ghẹo, đùa cợt (ai)
  chị ta luôn luôn bị trêu ghẹo vì giọng nói của chị

  * Các từ tương tự:
  rib-cage, rib-tickling, ribald, ribaldry, riband, ribband, ribbed, ribbing, ribbon