Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rib-tickling /'ribtikliη/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    buồn cười