Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sọc nổi (tạo ra khi đan)
    (khẩu ngữ) lời trêu ghẹo thân tình
    he takes a good ribbing
    hắn ta là người chịu được những lời trêu ghẹo thân tình