Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có sọc nổi (vải)
    ribbed stockings
    bít tất có sọc nổi