Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lời nói hài hước tục tĩu thái độ hài hước tục tĩu