Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

salaciousness /sə'lei∫əsnis/  

  • Danh từ
    tính chất dâm ô, tính tục tĩu