Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thiếu tế nhị, sự khiếm nhã
    hành vi (lời nhận xét…) thiếu tế nhị (khiếm nhã)