Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indecency /in'di:snsi/  

  • Danh từ
    sự không đứng đắn
    cử chỉ bất lịch sự