Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inelegance /,in'eligəns/  

  • Danh từ
    sự không thanh nhã
    cái không thanh nhã