Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grossness /'grəʊsnis/  

  • Danh từ
    sự thô lỗ