Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính còn nguyên, tính còn sống
    sự thô thiển
    tính thô lỗ, tính lỗ mãng, tính tục tằn, tính thô bỉ; tính thô bạoạo