Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boorishness /'bʊəri∫nis/  /'bɜri∫nis/

  • Danh từ
    sự thô lỗ; sự cục mịch