Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incivility /,insi'viləti/  

  • Danh từ
    sự bất lịch sự, sự vô lễ
    hành động vô lễ (bất lịch sự); lời nói vô lễ