Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

offensiveness /ə'fensivnis/  

  • Danh từ
    tính chất xúc phạm; tính chất sỉ nhục
    tính chất khó chịu, tính chất chướng tai gai mắt