Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coarseness /'kɔ:snis/  

  • Danh từ
    sự thô
    sự thô lỗ, sự lỗ mãng
    sự thô tục, sự tục tĩu