Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số nhiều) hành động thô tục, từ ngữ thô tục
    sự thô tục
    the vulgarity of his manners
    sự thô tục trong cử chỉ của anh ta