Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humbleness /'hʌmblnis/  

  • Danh từ
    tính khiêm tốn, tính nhún nhường
    tính khúm núm
    tính thấp kém, tính hèn mọn
    tính xoàng xỉnh, tính tầm thường; tính nhỏ bé (đồ vật)