Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsophistication /ʌnsə¸fisti´keiʃən/  

  • Danh từ
    sự không nguỵ biện