Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obscenity /əb'senəti/  

  • Danh từ
    sự tục tĩu dâm ô
    lời tục tĩu dâm ô, hành động tục tĩu dâm ô