Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tastelessness /'teistlisnis/  

  • Danh từ
    sự không có mùi vị
    sự vô vị, sự nhạt nhẽo