Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rascality /rɑ:s'kæliti/  

  • Danh từ
    tính côn đồ, tính bất lương, tính đểu giả
    hành động côn đồ, hành động bất lương, hành động đểu giả