Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lustfulness /'lʌstfulnis/  

  • Danh từ
    tính dâm đãng, tính ham nhục dục