Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lasciviousness /lə'siviəsnis/  

  • Danh từ
    sự dâm dật