Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scurrilousness /'skʌrələsnis/  

  • Danh từ
    sự tục tĩu, sự thô bỉ