Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rib-cage /'ribkeidʒ/  

  • Danh từ
    lồng ngực