Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thanh nẹp (dùng đóng tàu)