Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • dây thừng, dây buộc