Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tiếng lóng) ông già
    that old geezer there
    ông lão kia kìa