Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nhạo báng, sự chế nhạo; sự giễu cợt
  you lay yourself open to ridicule by suggesting such a plan
  đề nghị kế hoạch như thế anh sẽ làm cho thiên hạ chế nhạo
  he's become an object of ridicule
  nó đã trở thành cái đích cho người ta nhạo báng
  Động từ
  nhạo báng, chế nhạo; giễu cợt
  tất cả cả bọn họ chế nhạo đề nghị của tôi