Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khách hàng
  (khẩu ngữ) gã
  a queer customer
  một gã kỳ cục

  * Các từ tương tự:
  customer engineer, customer service technician